راديكال


+ ترکيبات اکسيژندار فلزات قليايی

مبحث زير مرتبط با شيمي پيش دانشگاهي است

بر اثر واكنش فلزات گروه اول جدول با اكسيژن سه نوع تركيب اكسيژندار

(بسته به نوع فلز ومقدار اكسيژن) توليد مي شود: 1-اكسيد فلز 2- پروكسيد فلز     3- سوپر اكسيد فلز

-ليتيم با اكسيژن ليتيم اكسيد توليد مي كند (LI2O) وسديم با اكسيژن در شرايط

معمولي سديم پروكسيد توليد مي كند (Na2O2) .

 

 

 

 اما چنانچه سديم با مقدار كم اكسيژن واكنش دهد سديم اكسيد (Na2O) حاصل مي شود .

 

  

بقيه فلزات گروه يعني پتاسيم روبيديم سزيم در واكنش با اكسيژن كافي

سوپراكسيد توليد مي كنند(CSO2, RbO2, KO2 ).

علت محصولات متفاوت را مي توان به شعاع كاتيونها نسبت داد يعني با افزايش

شعاع كاتيون فلزات گروه از بالا به پايين نسبت تعداد اتمهاي اكسيژن به فلز افزايش

مي يابد بنابراين به ترتيب CSO2 _RbO2 _KO2 _ Na2O2 _LIO2 خواهيم داشت .

 

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک