راديكال


+ استخراج

با سلام

قصد دارم يك مقدار در مورد استخراج با حلال بنويسم چون در دوران دانشجويي چند ماهي روي اين موضوع در آزمايشگاه كاركردم .همه ميدانيم كه استخراج يكي از روشهاي جداسازي است كه بر اساس توزيع نابرابر يك جسم بين دو حلال غير قابل اختلاط بنا شده است . در اين روش جسم آزمايشي كه از قبل در يكي از حلالها (عمدتا" آب) حل شده است به حلال غير قابل امتزاج(آلي) ديگر انتقال مي يابد . روش استخراج جايگاه بسيار خوبي را در بين روشهاي مختلف جداسازي دارد . واين به دليل سادگي روش ، سرعت اجراء و استفاده از وسايل ساده مثل قيف جدا كننده است البته اين روش استخراج امروزه نقش عمده اي در خالص سازي مواد شيميايي و شيمي هسته اي و تكنولوژي وابسته به جدا سازي راديو ايزو توپها جهت بازيابي و غني سازي سوختهاي هسته اي بكار مي رود . اماكار تجربي كه انجام داده ام اندازگيري پر كلرات در حد ng/ml در يك نمونه بود.( البته پس از بهينه سازي پارامتر هاي مختلف و هچنين حذف يونهاي مزاحم) پركلرات در فاز آبي با تركيب رنگي به نام Thionin كه فرمول ساختاري آن در زير مي بينيد ميتواند يك زوج يون تشكيل دهد كه بعلت اثر هيدرو فوبيك به فاز آلي انتقال مي يابد .

 

مكانيسم عمل استخراج را مي توان به صورت زير در نظر گرفت:

[(Thionin) : ClO4](aq)  ====== (Thionin)+(aq) +ClO 4-(aq)

سپس زوج يون تشكيل شده طبق فرآيند زيربه فاز آلي انتقال مي يابد.

 [(Thionin) : ClO4](aq) ========== [(Thionin) :ClO4](o r g)

يكي از عواملي كه باعث افزايش انتقال زوج يون به داخل فاز آلي از فاز آبي مي گردد اثر هيدرو فبيك زوج يون تشكيل شده مي باشد.علت اين امر تمايل كم يون پركلرات به آبپوشي مي باشد.هر چه اندازه يون بزرگتر ودانسيته بار بر روي آن نيز كمتر باشد تمايل آن يون به تشكيل زوج يون و انتقال به فاز الي افزايش مي يابد . عوامل ديگري از قبيل قطبيت ،ثابت دي الكتريك ،دانسيته وتوانايي حلال در حلال پوشي نيز بر روي راندمان استخراج موثر مي باشد .ميزان تشكيل زوج يون با ثابت دي الكتريك وقطبيت حلال رابطه معكوس دارد.

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٠
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک