راديكال


+  

ازخواص سيكلو پروپان 0000000

سيكلو پروپان يك ماده بي حس كننده است به طوري كه اگر سيكلو پروپان تحت شرايط خاصي استنشاق گردد، شخص قدرت احساس درد وغالبا هوشياري خود را از دست مي دهد .ماده بي حس كننده با تاثير گذاشتن بر روي اعصاب بدين طريق عمل مي كند .هر رشته عصبي به هنگام عمل جريان الكتريكي ضعيفي را منتقل مي كند وهر عصب تا اندازه اي توسط يك چربي خاص احاطه شده است وهنگامي كه اين پوشش چربي از مولكولهاي سيكلو پروپان پر گرددفعاليت عصبي متوقف شده ومانند اين است كه عصب قطع گرديده است .فرد بيمار به هنگام استنشاق ماده بي حس كننده ، بايد اكسيژن نيز تنفس كند وگرنه خفه مي شود وبه علت اينكه مخلوط سيكلو پروپان واكسيژن قابل انفجار است در حوالي بيمار نبايد سيگار روشن يا جرقه باشد.

از خواص استون00000000

 

استون با نام پروپانونبه هر نسبتي در آب مخلوط مي گردد وحتي تعداد زيادي از مواد آلي را كه در آب حل نمي شوند در خود حل مي كند .استون يك حلال صنعتي است . مقدار بسيار كم در بدن ايجاد مي شود استون از تركيباتي است كه در اثر ديابت در بدن انسان جمع مي گردد ودر اثر پيشرفت ديابت وارد ريه ها شده وباز دم بيمار بوي استون مي دهدو يادر ادرار وارد مي شود.

اگر يك اتم ئيدروژن مولكول استون را با يك اتم برم جايگزين كنيم برمو استون حاصل مي شودكه ماده اي اشك آور است ودر ساخت بمبهاي اشك آور در جنگ جهاني اول استفاده گرديد.

CH3-CO-CH3+Br2 CH3-CO-CH2Br+HBr

براي باز يافت برم از HBr حاصل ومصرف مجدد آن به مواد اوليه كلرات پتاسيم مي افزايند .

6HBr+KCLO3 KCL+3Br2+3H2O

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٢/۱٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک