راديكال


+ نانو فوم

پنجمين شكل از كربن ساخته شد             منبع:nature         

بعد ازالماس ، گرافيت، باكي بال هاونانوتيوب هااينك محققان بوجود آوردند يك شكل تازه اي از كربن جامد اسفنجي بينهايت سبك كه بطور غير معمول جذب مي شود بوسيله مغناطيس ها بنام نانو فوم0 اين فوم در آينده مي تواند كمك كند به درمان سرطان و تومور.

اين ساختار جديد زماني كه فيزيكدانها در دانشگاهي دراستراليا شكستند و ريز كردند يك كربن خيلي بزرگ به كمك ليزر بوجود آمد هنگامي كه دماي اين كربن به حدود 10000 درجه سانتيگراد مي رسيد آن شكل مي گرفت بصورت يك بافت متقاطعي از تيوب هاي كربن كه محققان اين جامد را نانو فوم ناميده اند.

John Giapintzakis استفاده كرد از يك ميكروسكوپ الكتروني براي مطالعه ساختمان نانوفوم.او مي گويد اين كشف پنجمين شكل از كربن شناخته شده بعد از گرافيت و الماس ودو نمونه اخيرا كشف شده (كره هاي توخالي كه معروف به باكي مينستر فلورنس يا باكي بالها ونانوتيوبها هستند)است.

Giapintzakis كسيكه بررسي كرده اين ساختمان را در 22 مارس درannual در جلسه انجمن فيزيك آمريكا در مونترال مي گويد اين فوم جذب مي شود به آهن ربا بطور جالبي ، با توجه به اينكه كربن غير مغناطيسي است.مطالعات در آزمايشگاه او نشان مي دهد اين اثر محو مي شود پس از چند ساعتي در دماي معمولي، اما اين كافي است براي نانوفوم جهت كشف كاربردهاي جديد.

آن مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد براي بهبود تصوير گردش خون ،همچنين مي تواند ارائه دهد يك تصوير مفصلي از بدن .بوسيله اين عمل وبا توجه به اين واقعيت كه انواع مختلفي از بافتها به محيط هاي مغناطيسي در روشهاي متفاوت واكنش نشان مي دهند.Giapintzakis مي گويد اگر اين نانوفوم تزريق مي شد به رگهاي گردش خون آن مي توانست بسيار برجسته كند فضايي كه خون در آن جريان دارد.

 

David Tomanek از دانشگاه ميشيگان كسي كه با اين فوم كار كرده است ،مي گويد آن مي تواند كمك كند به معالجه تومورها. او اشاره مي كند كه اين ساختمان جديد براي انتقال حرارت خيلي بد است . Tomanek بيان مي كند كه اين فوم مي تواند تزريق شود به تومورها و سپس اين تومورها در معرض اشعه فروسرخ قرار مي گيرد . اين فوم جذب مي كند اين اشعه را وگرم مي شود وسپس اين تومور از بين مي رود بدون اين كه بافتهاي اطراف گرم شوند وصدمه ببينند.

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک