راديكال


+ فولرن ها

تا قبل از سال 1985 ميلادي دو نوع آلوتروپ براي كربن وجود داشت .يكي الماس و ديگري گرافيت اما در سال 1985 كشف جالبي توسط گروهي از دانشمندان رخ داد آن هم يافتن دگر شكل هاي تازه اي از كربن بود به نام فو لرن ها.

از معروفترين فولرن ها C60 وC70 مي باشد اين مولكولها به علت شبيه بودن به توپ فوتبال به أنها باكي بال هم مي گوينداما فولرن ها فقط محدود به C60 و C70 نمي باشد.

ساده ترين فولرنC20 كه ساختمان ان از تعدادي پنج ضلعي تشكيل شده است C60 از دوازده پنج ضلعي وبيست شش ضلعي تشكيل شده است.مطالعات اشعه X نشان داده است كه پيوند كربن كربن در C60 تلفيقي از C-C وC=C مي باشد.

C60 با فلزات قليايي منجر به توليد ابر رساناها مي شود (M3C60) . به طور مثال K3C60در دماي 17 درجه كلوين , Rb3C60 در28 درجه كلوين از خود خاصيت ابر رسانايي نشان مي دهند. اشعه ليزر مي تواندپيوندهاي كربن كربن در فولرن را بشكند بدون أنكه ساختار أن از هم پاشيده شود . بنابر اين مي توان پيش بيني كرد كه مي توان يك يا چند ين مولكول را داخل قفس فرستاد واز اين خاصيت جهت انتقال دارو در بدن استفاده نمود.كار كردن روي فولرن ها به علت بالا بودن قيمت أن يكي از مشكلات كار بر روي اين ماده است بطوري كه هر يك گرم فولرن 150 دلار مي باشد.

علاوه بر فولرنهاي كروي دسته اي ديگر از فولرنها به شكل لوله هاي استوانه اي مي باشند كه به انها نانوتيوب مي گوينديك نانوتيوب همانند باكي است با اين تفاوت كه كربن ها به جاي اين كه كره رابسازند يك لوله استوانه اي را مي سازند

.

 نانوتيوب ها داراي استحكام زياد خواص الكتريكي بالا هادي هاي فوق العاده مي باشند نانوتيوبها به علت استحكام وانعطاف پذيري كه دارند مي توانند باعث بهبود خصلت مواد شوند .(استحكام أنها گاها" تا 100 برابر فولا د گزارش شده است ).همچنين به دليل تو خالي بودن أنها منجر به سبكي انها شده است . از ديگر ويژگيهاي نانوتيوبها مقاوم بودن در برابر مواد شيميايي مي باشد . همچنين نانوتيوبها به دليل داشتن خاصيت مويينگي بالا مي توانند نقش انتقال دارو به بدن بر عهده بگيرند.

 

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٢٥
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ ترکيبات اکسيژندار فلزات قليايی

مبحث زير مرتبط با شيمي پيش دانشگاهي است

بر اثر واكنش فلزات گروه اول جدول با اكسيژن سه نوع تركيب اكسيژندار

(بسته به نوع فلز ومقدار اكسيژن) توليد مي شود: 1-اكسيد فلز 2- پروكسيد فلز     3- سوپر اكسيد فلز

-ليتيم با اكسيژن ليتيم اكسيد توليد مي كند (LI2O) وسديم با اكسيژن در شرايط

معمولي سديم پروكسيد توليد مي كند (Na2O2) .

 

 

 

 اما چنانچه سديم با مقدار كم اكسيژن واكنش دهد سديم اكسيد (Na2O) حاصل مي شود .

 

  

بقيه فلزات گروه يعني پتاسيم روبيديم سزيم در واكنش با اكسيژن كافي

سوپراكسيد توليد مي كنند(CSO2, RbO2, KO2 ).

علت محصولات متفاوت را مي توان به شعاع كاتيونها نسبت داد يعني با افزايش

شعاع كاتيون فلزات گروه از بالا به پايين نسبت تعداد اتمهاي اكسيژن به فلز افزايش

مي يابد بنابراين به ترتيب CSO2 _RbO2 _KO2 _ Na2O2 _LIO2 خواهيم داشت .

 

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ استخراج

با سلام

قصد دارم يك مقدار در مورد استخراج با حلال بنويسم چون در دوران دانشجويي چند ماهي روي اين موضوع در آزمايشگاه كاركردم .همه ميدانيم كه استخراج يكي از روشهاي جداسازي است كه بر اساس توزيع نابرابر يك جسم بين دو حلال غير قابل اختلاط بنا شده است . در اين روش جسم آزمايشي كه از قبل در يكي از حلالها (عمدتا" آب) حل شده است به حلال غير قابل امتزاج(آلي) ديگر انتقال مي يابد . روش استخراج جايگاه بسيار خوبي را در بين روشهاي مختلف جداسازي دارد . واين به دليل سادگي روش ، سرعت اجراء و استفاده از وسايل ساده مثل قيف جدا كننده است البته اين روش استخراج امروزه نقش عمده اي در خالص سازي مواد شيميايي و شيمي هسته اي و تكنولوژي وابسته به جدا سازي راديو ايزو توپها جهت بازيابي و غني سازي سوختهاي هسته اي بكار مي رود . اماكار تجربي كه انجام داده ام اندازگيري پر كلرات در حد ng/ml در يك نمونه بود.( البته پس از بهينه سازي پارامتر هاي مختلف و هچنين حذف يونهاي مزاحم) پركلرات در فاز آبي با تركيب رنگي به نام Thionin كه فرمول ساختاري آن در زير مي بينيد ميتواند يك زوج يون تشكيل دهد كه بعلت اثر هيدرو فوبيك به فاز آلي انتقال مي يابد .

 

مكانيسم عمل استخراج را مي توان به صورت زير در نظر گرفت:

[(Thionin) : ClO4](aq)  ====== (Thionin)+(aq) +ClO 4-(aq)

سپس زوج يون تشكيل شده طبق فرآيند زيربه فاز آلي انتقال مي يابد.

 [(Thionin) : ClO4](aq) ========== [(Thionin) :ClO4](o r g)

يكي از عواملي كه باعث افزايش انتقال زوج يون به داخل فاز آلي از فاز آبي مي گردد اثر هيدرو فبيك زوج يون تشكيل شده مي باشد.علت اين امر تمايل كم يون پركلرات به آبپوشي مي باشد.هر چه اندازه يون بزرگتر ودانسيته بار بر روي آن نيز كمتر باشد تمايل آن يون به تشكيل زوج يون و انتقال به فاز الي افزايش مي يابد . عوامل ديگري از قبيل قطبيت ،ثابت دي الكتريك ،دانسيته وتوانايي حلال در حلال پوشي نيز بر روي راندمان استخراج موثر مي باشد .ميزان تشكيل زوج يون با ثابت دي الكتريك وقطبيت حلال رابطه معكوس دارد.

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٠
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ گرد و خاك يك كاتاليزگر

گوگرد دي اكسيد در هواي تميز و خشك به كندي به گوگرد تري اكسيد تبديل ميشود .اما ذرات گرد و خاك و قطرات آب مي توانند نقش كاتاليزگر ناهمگن را در اين فرايند داشته باشند و باعث افزايش سرعت واكنش شوند.سپس so3 توليد شده در حضور آب تبديل به سولفوريك اسيد ميشود.

                                                                                 0=0=0=0=0=0=0=0

 

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+  

راز کرمهای شب تاب در فسفرسانس

فسفرسانس و فلوئورسانس پديده هايي هستند كه در آنها يك ماده خاص كه بطور عام به آن فسفر گفته ميشود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئي يا غيره مرئي ميتواند نور مرئي تابش كند . اگر اين بعنوان شباهت اين دو پديده باشد تفاوت آنها در اختلاف زماني بين اين دو دريافت و تابش يا به عبارت ديگر دوام تابش است . در فلوئورسانس كه نمونه آن نور مهتابي يا صفحه تلويزيون است تابش آني است و تقريبا" بلافاصله بعد از قطع نور تمام ميشود . در حالي كه در فسفرسانس ماده بعد از قطع نور نيز تا مدتي به تابش ادامه ميدهد كه مقدار آن بسته به ماده مورد استفاده مي تواند از چند ثانيه تا چندين روز طول بكشد

در شكل روبرو تفاوت ترازهاي الكتروني در اين دو جديده نشان داده شده است . در فلوئورسانس برانگيختگي ميان دو تراز اصلي با انرژي هاي E1,E2 اتفاق مي افتد كه جابجايي بين أنها كاملا" أزاد است .الكترون با دريافت انرژي بر انگيخته شده وبه تراز E2 مي رود وپس از 8تا 10 ثانيه دوباره به تراز اول بر مي گردد و فتوني با انرژي E2-E1 تابش مي كند اما در فسفرسانس ماجرابدليل وجود يك تراز مياني كمي پيچيده تر است اين تراز كه مابين تراز پايه و برانگيخته قرار دارد تراز نيمه پايدار مي باشد ومانند يك دام براي الكترونها عمل ميكند به خاطر شرايط خاص اين تراز انتقال الكترون از أن به ساير ترازها ممنوع واحتمال أن بسيار كم است بنابراين چنانچه الكتروني پس از برانگيختگي از تراز E2 در دام تراز نيمه پايدار بيافتد انجا مي ماند تا زماني كه به طريقي ديگر مجددا" برانگيخته شود وبه تراز E2 برگردداين اتفاق مي تواند تحت تاثير جنبشهاي گرمايي اتمها يا مولكولهاي مجاور ويا برانگيختگي نوري روي دهد اما احتمال وقوع أن بسيار كم است به همين دليل چنين الكترونهايي تا مدتها در تراز مياني مي مانند (بسته به ساختار اتمي ماده و شرايط محيطي) وهمين عامل تاخير در باز تابش بخشي از انرژي دريافت شده است.                                                                                                        ( برگرفته از جام جم)

نویسنده : محمد حسین سلیمی ندوشن ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/٥
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک